Anasayfa > Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

1. Taraflar

a) www. academycb.com internetsitesinin faaliyetlerini yürüten İstanbul adresinde mukim CB Academy (Bundan CB Academy olarak anılacaktır)

b) www.academycb.com internet sitesineüye olan internet kullanıcısı (“üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu CB Academy’ın sahip olduğu internet sitesi www.academycb.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. üye, www. academycb.com internet sitesineüye olurken verdiği kişisel ve diğer sairbilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, CB Ademy’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan vetaahhüt eder.

3.2. üye, CB Ademy tarafından kendisineverilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanmahakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından CB Academy’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, CB Ademy’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. üye www.academycb.com internet sitesinikullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyibaştan kabul ve taahhüt eder. Aksitakdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. üye, www.academycb.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu,genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekildekullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyiciveya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerdebulunamaz.

3.5. www.academycb.com internetsitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin CB Ademy’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. CB Ademy’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyanedeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardandolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. CB Academy, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecekzararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. üye, www.Academycb.com internetsitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden CB Ademy’dan tazminattalep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerineizinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabuletmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklartamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerdenbir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumluolup, CB Ademy’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır.Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, CB Ademy’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. CB Academy ‘ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, CB Academy’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.academycb.com internet sitesiyazılım ve tasarımı CB Ademymülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu websitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. www.academycb.comweb sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcutimkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi viruskoruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye CB Ademyweb sitesi’ne girmesiyle,kendi yazılım ve işletimsistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.12. CB Ademy siteniniçeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangibir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.academycb.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.13. CB Academy, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifadeedecektir.

3.14. Taraflar, CBAcademy’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak,HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabulve beyan eder.

4. Gizlilik

4.1. CB Ademy tarafından www.Academycb.com internetsitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi,Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Websitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilertoplanabilir.

4.2. CB Academy, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya CB Academy’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) CB Ademy ve www.Academycb.comweb sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerdeaçıklayabilir.

4.3. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz ve ye ödeme aşamasında doğrudan GarantiBankası’nın Güvenli Ortak ödeme Sistemi’ne yönlendirilir.

4.4. CB Ademyiş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerinestandart ürün teslim, bilgilendirme ve kampanya mailleri ve cep telefonlarınabilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresineve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya CB Ademytarafından üyeliğinin iptaledilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. CB Academy, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangibir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleriyetkilidir.

7. Yürürlük

üyenin,üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alanmaddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

© cbonline.com 2020, 0/0,003